วันอังคารที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2555

การประชุมคณะกรรมการวาระที่ 6

การประชุมคณะกรรมการมูลนิธิอุทกพัฒน์ ครั้งที่ 6/2555

ดร. สุเมธ ตันติเวชกุล ประธานมูลนิธิอุทกพัฒน์ในพระบรมราชูปถัมภ์ และคณะกรรมการ ประชุมนำเสนอแผนการดำเนินงานปี 2556 


วันจันทร์ที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2555

งานนิทรรศการ "ถนนของพ่อ" ณ วัดห้วยมงคล

งาน "ห้วยมงคล ถนนของพ่อ ครั้งที่ 1" ที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 ที่วัดห้วยมงคล อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 "ห้วยมงคล ถนนของพ่อ ครั้งที่ 1" ซึ่งจังหวัด ร่วมกับสำนักงาน กปร.และวัดห้วยมงคล จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 85 พรรษา และครบ 60 ปี ของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ วันจันทร์ที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

รับเงินสนับสนุน จากบริษัท คลับ 21 (ประเทศไทย)


ตัวแทนมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ รับเงินสนับสนุน จากบริษัท คลับ21 (ประเทศไทย)
จำนวนเงิน 73,000 บาท ที่ได้จากกิจกรรมประมูลสินค้าออนไลน์ พร้อมของที่ระลึก

วันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

งานสัมมนาเรียนรู้เชิงปฏิบัติการ


ภาพบรรยากาศในงานสัมมนาเรียนรู้เชิงปฏิบัติการ

ในหัวข้อเรื่อง "เข้าใจน้ำ เข้าถึงน้ำ พัฒนาน้ำ"

ณ เซนทรัลเวิลด์ ไลฟ์ ชั้น 8 เซนทรัลเวลด์ กรุงเทพฯดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ประธานมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ กล่าวเปิดงาน สัมมนาเรียนรู้เชิงปฏิบัติการ
"เข้าใจน้ำ เข้าถึงน้ำ พัฒนาน้ำ"
บรรยากาศภายในงาน

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)  สนับสนุนการดำเนินงานแผนงานเข้าใจ  มูลค่า 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาท)

บริษัทไทยเบฟเวอร์เรจ จำกัด (มหาชน)  สนับสนุนการดำเนินงานแผนงานเข้าใจ 
มูลค่า 1,
000,000 บาท (หนึ่งล้านบาท)

บริษัทเซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)  สนับสนุนสถานที่จัดงาน มูลค่า 1,026,800 บาท
(หนึ่งล้านสองแสนแปดหมื่นหกร้อยบาท)

สิงห์คอร์ปอเรชั่น  สนับสนุนการดำเนินงานแผนงานเข้าใจ มูลค่า 1,500,000บาท
(หนึ่งล้านห้าแสนบาท)


มูลนิธิโคคา-โคลา ประเทศไทย  สนับสนุนการดำเนินงาน แผนงานเข้าใจและพัฒนา 

ในปี 2555-2556 มูลค่า 20,000,000 บาท (ยี่สิบล้านบาท)
ดำเนินรายการโดย คุณกิตติ  สิงหาปัด


 
การแนะนำ เครือข่ายการจัดการทรัพยากรน้ำชุมชน ตามแนวพระราชดำริโดย ดร.รอยล  จิตรดอน
กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

ดำเนินการเสวนาโดย คุณฐปณีย์  เอียดศรีไชย


วันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

นายสุเมธ ตันติเวชกุล ประธาน  นายรอยล จิตรดอน กรรมการและเลขาธิการ และนางรอยบุญ รัศมีเทศ กรรมการและรองเลขาธิการ มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมด้วย หม่อมราชวงศ์ดิศนัดดา ดิศกุล กรรมการและเลขาธิการ มูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ ปลูกต้นไคร้น้ำตามแนวลำน้ำยม ร่วมกับชุมชน ณ บ้านยางแขวนฆ้อง อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร เพื่อช่วยละลอการไหลของน้ำยม
วันอังคารที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2555

ชุมชนในเครือข่ายบริหารจัดการทรัพยากรน้ำชุมชน

 ร่วมหาแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำให้เหมาะสมกับภูมิสังคม ตามแนวพระราชดำริ
Common ways to manage water resources to meet the social landscape.

กลุ่มวนเกษตร (ต้นน้ำ)
Group Agroforestry (upstream).กลุ่มสมดุลน้ำ (น้ำเสีย-น้ำกร่อย-คุณภาพน้ำ)
Group water balance. (Waste water - brackish - water quality).

กลุ่มทฤษฏีใหม่ (น้ำแล้ง-น้ำท่วม-น้ำหลาก)
Group new  theory. (Drought - flood - flood).

วันจันทร์ที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2555

ชุมชนในเครือข่ายบริหารจัดการทรัพยากรน้ำชุมชน

 ร่วมกันหาแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำให้เหมาะสมกับภูมิ สังคม ตามแนวพระราชดำริ  ---------------------------------------------------------------------------------------------------

เครือข่ายบริหารจัดการน้ำชุมชนตามแนวพระราชดำริ ศึกษาดูงานตัวอย่างความสำเร็จของ เครือข่ายบริหารจัดการทรัพยากรน้ำระดับชุมชนบ้านลิ่มทอง จ.บุรีรัมย์ ซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศ จากการประกวดเครือข่ายการจัดการทรัพยากรน้ำชุมชน ตามแนวพระราชดำริ
สรุป บทเรียนแหล่งการเรียนรู้และการขยายเครือข่ายระดับ 3 ตำบล (ต.หนองโบสถ์ ต.ชุมแสง และ ต.ทุ่งแสงทอง) ของบ้านลิ่มทอง

นายรอยล จิตรดอน กรรมการและเลขาธิการ มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ อธิบายแนวทางการจัดการน้ำท่วมของ ต.ชุมแสง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ ร่วมกับชุมชน บริเวณ วังกะทะ ซึ่งเป็นจุดเชื่อมต่อระหว่าง ต.ชุมแสง และ ต.หนองโบสถ์


ถนนน้ำเดิน : แบบอย่างความสำเร็จ ใช้ถนนเป็นทางระบายน้ำ เพื่อรับน้ำหลากและฝน บังคับน้ำให้ไหลผ่านถนนและทางน้ำ 2 ข้าง ก่อนส่งน้ำเข้าสู่สระน้ำแก้มลิงของหมู่บ้าน บรรเทาความเสียหายจากปัญหาน้ำหลาก


กิจกรรม ให้ความรู้สู่ชุมชนที่บ้านลิ่มทอง จ.บุรีรัมย์
ดร.รอยบุญ รัศมีเทศ ให้ความรู้สู่ชุมชน เรื่อง การจัดการน้ำชุมชนตามแนวพระราชดำริ ที่บ้านลิ่มทอง จังหวัดบุรีรัมย์

Dr. Royboon Rassameethes to educate the community about the community water management. At Baanlimthong. Buriram. Thailand.
วันอาทิตย์ที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2555

นำเสนอรูปแบบการดำเนินงานบริหารจัดการทรัพยากรน้ำชุมชน

นางรอยบุญ รัศมีเทศ กรรมการและรองเลขาธิการ มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำเสนอรูปแบบแนวทางการดำเนินงานบริหารจัดการทรัพยากรน้ำชุมชน ตามแนวพระราชดำริ
ชุมชนในเครือข่ายบริหารจัดการน้ำชุมชน ตามแนวพระราชดำริ แบ่งกลุ่มระดมความคิด และร่วมถ่ายทอด แนวทางวิจัยการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ตามภูมิสังคม ประกอบด้วย วนเกษตร (ต้นน้ำ) ทฤษฏีใหม่ (น้ำแล้ง-น้ำท่วม-น้ำหลาก) และ สมดุลน้ำ (น้ำเสีย-น้ำกร่อย-คุณภาพน้ำ)