วันอังคารที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2555

ชุมชนในเครือข่ายบริหารจัดการทรัพยากรน้ำชุมชน

 ร่วมหาแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำให้เหมาะสมกับภูมิสังคม ตามแนวพระราชดำริ
Common ways to manage water resources to meet the social landscape.

กลุ่มวนเกษตร (ต้นน้ำ)
Group Agroforestry (upstream).กลุ่มสมดุลน้ำ (น้ำเสีย-น้ำกร่อย-คุณภาพน้ำ)
Group water balance. (Waste water - brackish - water quality).

กลุ่มทฤษฏีใหม่ (น้ำแล้ง-น้ำท่วม-น้ำหลาก)
Group new  theory. (Drought - flood - flood).

วันจันทร์ที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2555

ชุมชนในเครือข่ายบริหารจัดการทรัพยากรน้ำชุมชน

 ร่วมกันหาแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำให้เหมาะสมกับภูมิ สังคม ตามแนวพระราชดำริ  ---------------------------------------------------------------------------------------------------

เครือข่ายบริหารจัดการน้ำชุมชนตามแนวพระราชดำริ ศึกษาดูงานตัวอย่างความสำเร็จของ เครือข่ายบริหารจัดการทรัพยากรน้ำระดับชุมชนบ้านลิ่มทอง จ.บุรีรัมย์ ซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศ จากการประกวดเครือข่ายการจัดการทรัพยากรน้ำชุมชน ตามแนวพระราชดำริ
สรุป บทเรียนแหล่งการเรียนรู้และการขยายเครือข่ายระดับ 3 ตำบล (ต.หนองโบสถ์ ต.ชุมแสง และ ต.ทุ่งแสงทอง) ของบ้านลิ่มทอง

นายรอยล จิตรดอน กรรมการและเลขาธิการ มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ อธิบายแนวทางการจัดการน้ำท่วมของ ต.ชุมแสง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ ร่วมกับชุมชน บริเวณ วังกะทะ ซึ่งเป็นจุดเชื่อมต่อระหว่าง ต.ชุมแสง และ ต.หนองโบสถ์


ถนนน้ำเดิน : แบบอย่างความสำเร็จ ใช้ถนนเป็นทางระบายน้ำ เพื่อรับน้ำหลากและฝน บังคับน้ำให้ไหลผ่านถนนและทางน้ำ 2 ข้าง ก่อนส่งน้ำเข้าสู่สระน้ำแก้มลิงของหมู่บ้าน บรรเทาความเสียหายจากปัญหาน้ำหลาก


กิจกรรม ให้ความรู้สู่ชุมชนที่บ้านลิ่มทอง จ.บุรีรัมย์
ดร.รอยบุญ รัศมีเทศ ให้ความรู้สู่ชุมชน เรื่อง การจัดการน้ำชุมชนตามแนวพระราชดำริ ที่บ้านลิ่มทอง จังหวัดบุรีรัมย์

Dr. Royboon Rassameethes to educate the community about the community water management. At Baanlimthong. Buriram. Thailand.
วันอาทิตย์ที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2555

นำเสนอรูปแบบการดำเนินงานบริหารจัดการทรัพยากรน้ำชุมชน

นางรอยบุญ รัศมีเทศ กรรมการและรองเลขาธิการ มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำเสนอรูปแบบแนวทางการดำเนินงานบริหารจัดการทรัพยากรน้ำชุมชน ตามแนวพระราชดำริ
ชุมชนในเครือข่ายบริหารจัดการน้ำชุมชน ตามแนวพระราชดำริ แบ่งกลุ่มระดมความคิด และร่วมถ่ายทอด แนวทางวิจัยการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ตามภูมิสังคม ประกอบด้วย วนเกษตร (ต้นน้ำ) ทฤษฏีใหม่ (น้ำแล้ง-น้ำท่วม-น้ำหลาก) และ สมดุลน้ำ (น้ำเสีย-น้ำกร่อย-คุณภาพน้ำ)วันพฤหัสบดีที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2555

การประชุมหารือแนวทางพัฒนาลุ่มน้ำยม ครั้งที่ 4 / 2555 และเยี่ยมชมพื้นที่โครงการจัดการน้ำชุมชนเมื่อวันที่ 18 - 19 ตุลาคม 2555

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิชัยพัฒนา และประธานมูลนิธิอุทกพัฒน์ เป็นประธานในการประชุมหารือแนวทางพัฒนาลุ่มน้ำยม ครั้งที่ 4 / 2555 ณ โรงแรมสุโขทัยเทรเชอร์ รีสอร์ท แอนด์ สปา โดยมี ดร.รอยล จิตรดอน และ ดร. รอยบุญ รัศมีเทศ เลขาธิการและรองเลขาธิการมูลนิธิอุทกพัฒน์เข้าร่วมด้วย พร้อมทั้งเยี่ยมชมพื้นที่ และปลูกต้นไคร้นุ่นในพื้นที่ดำเนินการจัดการน้ำชุมชนฯ ณ ตำบลนาทุ่ง อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย


On 18 - 19 October 2555. 
  
Dr. Sumet Tantivejkul Director and Secretary General  Chai Pattana Foundation. Chairman of Utokapat Foundation. Presided over the meeting of the Yom River Basin Development 4/2555 at Sukhothai Treasure Resort & Spa, Dr. Royol Chitradon and Dr. Royboon Rassameethes Secretary and deputy secretary of Utokapat Foundation join a discussion at this time. and visit the area. Krai-noon and planted cotton in the fields of water management community, at Na Muang. Sawankarok.  Sukhothai.

วันอังคารที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2555