วันอังคารที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2555

การประชุมคณะกรรมการวาระที่ 6

การประชุมคณะกรรมการมูลนิธิอุทกพัฒน์ ครั้งที่ 6/2555

ดร. สุเมธ ตันติเวชกุล ประธานมูลนิธิอุทกพัฒน์ในพระบรมราชูปถัมภ์ และคณะกรรมการ ประชุมนำเสนอแผนการดำเนินงานปี 2556 


วันจันทร์ที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2555

งานนิทรรศการ "ถนนของพ่อ" ณ วัดห้วยมงคล

งาน "ห้วยมงคล ถนนของพ่อ ครั้งที่ 1" ที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 ที่วัดห้วยมงคล อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 "ห้วยมงคล ถนนของพ่อ ครั้งที่ 1" ซึ่งจังหวัด ร่วมกับสำนักงาน กปร.และวัดห้วยมงคล จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 85 พรรษา และครบ 60 ปี ของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ