วันอังคารที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2556

การสัมมนาเรียนรู้เชิงปฏิบัติการ “เข้าใจน้ำ เข้าถึงน้ำ พัฒนาน้ำ” ณ กรมการทหารช่าง ค่ายภาณุรังสี ต.โคกหม้อ อ.เมือง จ.ราชบุรี

 ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล  ประธานกรรมการมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พลโทปัฐมพงศ์ ประถมภัฎ เจ้ากรมการทหารช่างและคณะ สักการะพระอนุสาวรีย์ พลเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระกำแพงเพชรอัครโยธิน พระบิดาทหารช่าง ณ บริเวณด้านหน้ากองบัญชาการกรมการทหารช่าง ค่ายภาณุรังสี จังหวัดราชบุรี 

ปาฐกถาพิเศษ “เข้าใจน้ำ เข้าถึงน้ำ พัฒนาน้ำ”โดย ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล  ประธานกรรมการมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยมีนายณรงค์ ครองชนม์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี และทหารในสังกัดกรมการทหารช่างเข้าร่วมรับฟัง 

ดร.รอยบุญ รัศมีเทศ  กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ บรรยายพิเศษ เรื่อง “การจัดการทรัพยากรน้ำชุมชน ตามแนวพระราชดำริ” และดำเนินการเสวนา เรียนรู้จากความสำเร็จ – แนวพระราชดำริ ภูมิสังคม และการจัดการของชุมชนในพื้นที่น้ำแล้ง – น้ำหลาก (ทฤษฎีใหม่) ร่วมกับ  คุณศิริพร  ควรชม ผู้แทนกลุ่มบริหารการใช้น้ำเกษตรพัฒนาลุ่มน้ำป่าสัก จ.สระบุรี และ คุณศักดิ์  สุโขประสบชัย ผู้แทนชุมชนบ้านหนองตาจอน อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี

 พลโทปัฐมพงศ์ ประถมภัฎ เจ้ากรมการทหารช่าง มอบของที่ระลึกแด่ ประธานและคณะกรรมการมูลนิธิฯ และผู้แทนชุมชน

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล  ประธานกรรมการมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบของที่ระลึกแด่ พลโทปัฐมพงศ์ ประถมภัฎ เจ้ากรมการทหารช่าง พลตรีกรยุทธ วัฒนวรางกูร  และพันเอกจินตมัย ชีกว้าง จากนั้นถ่ายภาพร่วมกัน

 

 ดร.รอยบุญ รัศมีเทศ กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำนายณรงค์ ครองชนม์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี และ พลโทปัฐมพงศ์ ประถมภัฎ เจ้ากรมการทหารช่าง ลงพื้นที่บริหารจัดการทรัพยากรน้ำชุมชนบ้านหนองตาจอน  อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี โดย มีนายศักดิ์  สุโขประสบชัย ผู้แทนชุมชนบ้านหนองตาจอน เป็นผู้บรรยายการดำเนินงานของชุมชน

   
  
   ภาพบรรยากาศการประชุมแนวทางการดำเนินงานจัดการน้ำชุมชน ตามแนวพระราชดำริ ปี 2556 ระหว่างมูลนิธิอุทกพัฒน์ในพระบรมราชูปถัมภ์ และกรมการทหารช่าง


วันศุกร์ที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2556

การสัมมนาเรียนรู้เชิงปฏิบัติการ “เข้าใจน้ำ เข้าถึงน้ำ พัฒนาน้ำ” ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
นายสุเมธ  ตันติเวชกุล ประธานกรรมการมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปภัมถ์ กล่าวเปิดงานสัมมนา “เข้าใจน้ำ เข้าถึงน้ำ พัฒนาน้ำ” ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ช่วงเสวนา “เข้าใจน้ำ เข้าถึงน้ำ พัฒนาน้ำ” ดำเนินการเสวนาโดย คุณฐปนีย์  เอียดศรีไชย มีผู้เข้าร่วมการเสวนา ดังนี้

  1. คุณการัณย์ ศุภกิจวิเลขการ ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ
  2. คุณดอเล๊าะอาลี  สาแม  หัวหน้ากองเลขาขบวนองค์กรชุมชน จ.ยะลา
  3. คุณอับดุลเราะมัน  เจะโวะ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนรัก อ.หนองจิก จ.ปัตตานี
  4. ดร.รอยล  จิตรดอน กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

  

 ภาพบรรยากาศแบ่งกลุ่มเสวนา พื้นที่ต้นน้ำ พื้นที่น้ำแล้งน้ำหลาก และพื้นที่ปลายน้ำ
“เข้าใจน้ำ เข้าถึงน้ำ พัฒนาน้ำ สู่เครือข่ายการจัดการทรัพยากรน้ำชุมชน”  หน่วยงานท้องถิ่น ชุมชนเครือข่ายการจัดการทรัพยากรน้ำ และประชาชนทั่วไป ร่วมแลกเปลี่ยนความคิด เพื่อสรุปปัญหา  เทคนิค และแนวทางแก้ไขปัญหาเชิงพื้นที่ โดยแบ่งพื้นที่ตามภูมิสังคม เป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มพื้นที่ต้นน้ำ – วนเกษตร กลุ่มพื้นที่น้ำแล้งน้ำหลาก – ทฤษฏีใหม่ และ กลุ่มพื้นที่ปลายน้ำ – สมดุลนิเวศท้ายน้ำ
นางรอยบุญ รัศมีเทศ ชี้แจงการแบ่งกลุ่มเสวนา พื้นที่ต้นน้ำ พื้นที่น้ำแล้งน้ำหลาก และพื้นที่ปลายน้ำ แก่ผู้เข้าร่วมงาน
นายวีระ  วงศ์แสงนาค กรรมการมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปภัมถ์ เข้าร่วมกลุ่มเสวนาพื้นที่น้ำแล้งน้ำหลาก – ทฤษฏีใหม่

       

วันเสาร์ที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2556

พิธีสืบชะตาแม่น้ำและกำหนดแนวทางการจัดการน้ำโดยชุมชน ณ บริเวณหนองเล็งทราย ตำบลแม่ใจ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา


มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับชาวชุมชนอำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา ทำพิธีสืบชะตาแม่น้ำและกำหนดแนวทางการจัดการน้ำโดยชุมชน ณ บริเวณริมหนองเล็งทราย จังหวัดพะเยา โดยมี นายสุเมธ  ตันติเวชกุล ประธานมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานในพิธี

 นายสุเมธ ตันติเวชกุล ประธานในพิธี พร้อมด้วยนายรอยล  จิตรดอน กรรมการและเลขาธิการ และนางรอยบุญ รัศมีเทศ กรรมการและรองเลขาธิการ มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมปล่อยปลา ปลูกต้นยางนา และสำรวจพื้นที่บริเวณรอบหนองเล็งทรายร่วมกับหน่วยงานในท้องถิ่นและชุมชนอำเภอแม่ใจสภาพทั่วไปและการใช้ประโยชน์รอบหนองเล็งทราย

       

หนองเล็งทรายบริเวณที่ยังไม่ได้รับการขุดลอก 

หนองเล็งทราบบริเวณที่ได้รับการขุดลอกแล้ว             

การเลี้ยงสัตว์ในหนองเล็งทราย

ชุมชนดักกุ้งเต้น ริมหนองเล็งทราย