วันพุธที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

โครงการค่ายพี่นำน้องรักษ์น้ำ ตามแนวพระราชดำริ ครั้งที่ 5 กลุ่มพื้นที่ภาคใต้

โครงการค่ายพี่นำน้องรักษ์น้ำ ตามแนวพระราชดำริ ครั้งที่ 5 2556
Junior Water Challenge(JWC)
กลุ่มพื้นที่ภาคใต้
ณ โครงการพัฒนาพื้นที่ปากพนังอังเนื่องมาจากพระราชดำริ
จ.นครศรีธรรมราช
วันที่ 30 เมษายน - 3 พฤษภาคม 2556