วันอังคารที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

งานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ "พัฒนาน้ำชุมชน ตามแนวพระราชดำริ" จ.ขอนแก่น

มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ถ่ายทอดตัวอย่างความสำเร็จ “พัฒนาน้ำชุมชน ตามแนวพระราชดำริ”


วันนี้ (๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗) พลเรือเอก เกาะหลัก  เจริญรุกข์ ที่ปรึกษาแผนงานเข้าใจ มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เปิดงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ “พัฒนาน้ำชุมชน ตามแนวพระราชดำริ” ณ ขอนแก่น ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา จ.ขอนแก่น ซึ่งมูลนิธิอุทกพัฒน์ฯ ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยจัดขึ้น เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์และความรู้ตัวจากอย่างความสำเร็จของการจัดการทรัพยากรน้ำชุมชน ตามแนวพระราชดำริ ให้กับหน่วยงานภาครัฐในท้องถิ่น ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และประชาชนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่เข้าร่วมงาน


พลเรือเอก เกาะหลัก กล่าวว่า การดำเนินงานของมูลนิธิอุทกพัฒน์ฯ ได้น้อมนำหลักการทรงงานและพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นกรอบการดำเนินงาน ๓ ด้าน คือ “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” โดยงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ “พัฒนาน้ำชุมชน ตามแนวพระราชดำริ” เป็นส่วนหนึ่งของงาน “เข้าใจ” เพื่อถ่ายทอดความสำเร็จที่เกิดจากการ “พัฒนา” การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของชุมชน ตามแนวพระราชดำริ ให้สาธารณชน โดยเฉพาะผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ได้เรียนรู้และนำไปปรับใช้กับท้องถิ่นตนเอง ซึ่งปัจจุบัน มูลนิธิอุทกพัฒน์ฯ มีเครือข่ายการจัดการทรัพยากรน้ำชุมชน ตามแนวพระราชดำริ ๕๓ ชุมชน รวมทั้งชุมชนในพื้นที่ ๖ ลุ่มน้ำ และมี ๒๘ แบบอย่างความสำเร็จของการประยุกต์ใช้แนวพระราชดำริ บริหารจัดการทรัพยากรน้ำชุมชน ที่มีความแตกต่างกันตามภูมิสังคม กระจายอยู่ทั่วประเทศ พร้อมที่จะถ่ายทอดประสบการณ์ ความรู้ และความสำเร็จ เพื่อขยายผลไปยังชุมชนอื่น


มูลนิธิอุทกพัฒน์ฯ ได้ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย โดยกรมการปกครอง และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จัดงานในครั้งนี้ เพื่อให้จังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ รวมทั้งสถาบันการศึกษา ภาคเอกชน และประชาชนที่สนใจจากแต่ละจังหวัด เข้าร่วมงาน โดยเฉพาะผู้นำท้องถิ่นที่เป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาท้องถิ่น จะได้ถ่ายทอดความรู้และความสำเร็จที่ได้รับจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ไปขยายผลสู่ชุมชน เพื่อบรรเทาปัญหาเรื่องน้ำกิน น้ำใช้ น้ำทำการเกษตร และนำไปปรับใช้เพื่อให้คนในท้องถิ่นมีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ซึ่งงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ “พัฒนาน้ำชุมชน ตามแนวพระราชดำริ” จะจัดขึ้นในแต่ละภูมิภาค เพื่อให้ทุกภาคส่วนและประชาชนทั่วไปเข้าร่วมงานได้อย่างทั่วถึง โดยจัดขึ้นแล้วใน ๒ ภูมิภาค ได้แก่ ภาคเหนือ เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ และภาคใต้ เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๗
สำหรับงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ “พัฒนาน้ำชุมชน ตามแนวพระราชดำริ” จะจัดขึ้นอีกครั้งที่ภาคกลาง ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร ผู้สนใจสามารถติดต่อขอเข้าร่วมงานล่วงหน้าได้ที่ โทร. ๐ ๒๖๔๒ ๗๐๓๑ หรือ e-mail: admin@utokapat.org