วันอังคารที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2557

กิจกรรมพี่นำน้องรักษ์น้ำ ตามแนวพระราชดำริ พ.ศ. 2557

กิจกรรมพี่นำน้องรักษ์น้ำ ตามแนวพระราชดำริ  ระหว่างวันที่ 21-24 ตุลาคม 2557 ณ ค่ายบุรฉัตร อ.เมือง จ.ราชบุรี

"เรียนรู้แนวพระราชดำริ ดิน น้ำ ป่า จากการปฏิบัติจริง และสามารถนำความรู้ไปสู่การประยุกต์ใช้ และพัฒนาขยายผลโครงการน้ำของกลุ่มเยาวชนต่อไป"