วันพุธที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2558

ลงพื้นที่ประเมินผลการดำเนินงานของกลุ่มเยาวชนเครือข่ายคนรักษ์น้ำ ลุ่มน้ำป่าพะยอม จ.พัทลุง

กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิอุทกพัฒน์ฯ และคณะกรรมการโครงการพี่นำน้องรักษ์น้ำ ตามแนวพระราชดำริ ลงพื้นที่ประเมินผลการดำเนินงานของกลุ่มเยาวชนเครือข่ายคนรักษ์น้ำ ลุ่มน้ำป่าพะยอม จ.พัทลุง หนึ่งในสิบกลุ่มเยาวชนที่ผ่านสู่รอบตัดสิน ดำเดินงานด้านฟื้นฟูป่าต้นน้ำและสร้างเครือข่ายร่วมกับท้องถิ่น เพื่อจัดการน้ำท่วม น้ำแล้ง ในพื้นที่ตำบลป่าพะยอม