วันจันทร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

ลงพื้นที่พิจารณาประเมินผลกลุ่มเยาวชนรักษ์น้ำม่วงชุม อ.เชียงของ จ.เชียงราย กลุ่มเยาวชนมหาวิทยาลัยนอร์ทเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 9-10 กุมภาพันธ์ 2558 คณะกรรมการประกวดพี่นำน้องรักษ์น้ำ ตามแนวพระราชดำริ ลงพื้นที่พิจารณาประเมินผลกลุ่มเยาวชนรักษ์น้ำม่วงชุม อ.เชียงของ จ.เชียงราย ซึ่งดำเนินกิจกรรมฟื้นฟูพันธุ์ไม่ท้องถิ่นเพื่อปลูกในพื้นที่ป่าต้นน้ำ-ลำห้วยม่วงชุม ช่วยเสริมความชุ่มชื้นและอนุรักษ์พันธุ์ไม้พื้นถิ่น และกลุ่มเยาวชนมหาวิทยาลัยนอร์ทเชียงใหม่ ดำเนินกิจกรรมจัดการทรัพยากรน้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในชุมชนดอยปู่หมื่น อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ (พัฒนาระบบน้ำประปา/นวัตกรรมการผลิตชา/วิสาหกิจชุมชน)

วันศุกร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

คณะกรรมการโครงการพี่นำน้องรักษ์น้ำ ตามแนวพระราชดำริ เดินทางประเมินการดำเนินงานกลุ่มเยาวชนรักษ์น้ำพุตาอ้าย โรงเรียนปะทิววิทยา จ.ชุมพร

(วันนี้ 6 ก.พ. 2558) คณะกรรมการโครงการพี่นำน้องรักษ์น้ำ ตามแนวพระราชดำริ เดินทางประเมินการดำเนินงานกลุ่มเยาวชนรักษ์น้ำพุตาอ้าย โรงเรียนปะทิววิทยา จ.ชุมพร ซึ่งกิจกรรมสำคัญได้แก่ ปลูกป่าเสริมและสร้างฝายชะลอความชุ่มชื้นบริเวณคลองท่าตาเสือ เขตพื้นที่ป่าต้นน้ำพรุตาอ้าย ต.ทะเลทรัพย์ ต.บางสน อ.ปะทิว จ.ชุมพร เป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ ช่วยเพิ่มความสมบูรณ์ของนิเวศโดยรอบพื้นที่ป่า และสร้างการมีส่วนร่วมจากเครือข่ายสิ่งแวดล้อมจังหวัดชุมพร