วันอาทิตย์ที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2558

รับมอบเงิน สนับสนุนจากโครงการ AVEDA Run For Water - Charity RUN

นายรอยล จิตรดอน กรรมการและเลขาธิการ มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  รับมอบเงิน สนับสนุนจากโครงการ AVEDA Run For Water - Charity RUN ให้สองขากับหนึ่งแรงเพื่อสายน้ำ จำนวน 500,000 บาท เพื่อใช้ในการดำเนินงานของมูลนิธิฯวันเสาร์ที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2558

ร่วมชมการแสดงการกุศล "Don Quixote" และ "Broadway Express"

นายสุเมธ ตันติเวชกุล ประธานกรรมการมูลนิธิอุทกพัฒน์ฯ ให้เกียรติเป็นประธานร่วมชมการแสดงการกุศล "Don Quixote" และ "Broadway Express" ณ โรงละครอักษรา ชั้น 3 คิงพาวเวอร์