วันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2558

กิจกรรมลอกผักตบชวา เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ และปลูกหญ้าแฝก


มูลนิธิอุทกพัฒน์ฯ ร่วมกับมูลนิธิโคคา-โคลา ประเทศไทย จัดกิจกรรมลอกผักตบชวา เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ และปลูกหญ้าแฝก ภายใต้โครงการชุมชนแห่งการเรียนรู้และอยู่ดีมีสุข ณ ชุมชนคลองรังสิต อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี
วันเสาร์ที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2558

กิจกรรมปลูกหญ้าแฝก และพันธุ์ไม้ท้องถิ่น ณ อ่างเก็บน้ำหนองแสง ตำบล นาแขม อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

เมื่อวันเสาร์ที่ 13 มิถุนายน 2558 มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมมือกับกองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทย ภายใต้มูลนิธิฮอนด้าประเทศไทย จัดกิจกรรมต่อเนื่องกับชุมชนตำบลนาแขม ปลูกหญ้าแฝก และพันธุ์ไม้ท้องถิ่น ณ อ่างเก็บน้ำหนองแสง ตำบล นาแขม อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

  
 
 

 

วันอังคารที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2558

อบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดความสำเร็จผ่านพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ จัดการน้ำชุมชน ตามแนวพระราชดำริ

มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดความสำเร็จผ่านพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ จัดการน้ำชุมชน ตามแนวพระราชดำริ ให้กับเครือข่ายชุมชน และเยาวชนในพื้นที่
ระหว่าง วันที่ 8 – 10 มิถุนายน 2558 ณ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลบึงซำอ้อ อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี
 
 
 

วันอังคารที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2558

ติดตามการดำเนินงานปรับปรุง พัฒนาแหล่งน้ำ ในพื้นที่ตำบลโคกหม้อ อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์

วันนี้ (2 มิถุนายน 2558) กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมด้วยผู้แทนจากกองทัพบก หน่วยงานท้องถิ่น และภาคประชาชน ร่วมติดตามการดำเนินงานปรับปรุง พัฒนาแหล่งน้ำ ในพื้นที่ตำบลโคกหม้อ อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์