วันอังคารที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2558

งานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดการทรัพยากรน้ำชุมชน ตามแนวพระราชดำริ ลุ่มน้ำปิง ครั้งที่ 2

การเขียนผังน้ำ โดยภาคประชาชน ในงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดการทรัพยากรน้ำชุมชน ตามแนวพระราชดำริ ลุ่มน้ำปิง ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 24-25 สิงหาคม 2558 ณ ห้องประชุม ศูนย์ธรรมชาติวิทยาดอยสุเทพเฉลิมพระเกียรติฯ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่วันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2558

ประชุมพิจารณาโครงการ และสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เครือข่ายการจัดการทรัพยากรน้ำชุมชน ตามแนวพระราชดำริ “ภาคใต้”

 มูลนิธิอุทกพัฒน์ฯ จัดประชุมพิจารณาโครงการ และสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายการจัดการทรัพยากรน้ำชุมชน ตามแนวพระราชดำริ “ภาคใต้” ณ ชุมชนบ้านทับคริสต์ ต.คลองชะอุ่น อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี
ระหว่างวันที่ 20-21 สิงหาคม 2558


                                                                                     โดยมีชุมชนในเครือข่ายที่เข้าร่วมดังนี้1. ชุมชนท่าด่าน จ.ปัตตานี
2. ชุมชนปะกาฮะรัง จ.ปัตตานี
3. ชุมชนควน จ.ยะลา
4. ชุมชนปิยะมิตร 3 จ.ยะลา
5. ชุมชนปะทิว จ.ชุมพร
6. ชุมชนปากซวด จ.สุราษฎร์ธานี 
7. ชุมชนคลองยัน จ.สุราษฎร์ธานี
8. ชุมชนตำบลป่าพะยอม จ.พัทลุง
9. ลุ่มน้ำทะเลน้อย จ.พัทลุง
10. ชุมชนลีเล็ด จ.สุราษฎร์ธานี
11. ชุมชนทับคริสต์ จ.สุราษฎร์ธานี


วันอังคารที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2558

พิธีสืบชะตากว๊านพะเยา และติดตามการดำเนินงานปรับปรุง พัฒนา กว๊านพะเยา และงานติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสีย

    วันอังคารที่ 18 สิงหาคม 2558 ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ประธานกรรมการมูลนิธิอุทกพัฒน์ฯ ได้รับเกียรติให้เป็นประธานในพิธีสืบชะตากว๊านพะเยา และติดตามการดำเนินงานปรับปรุง พัฒนา กว๊านพะเยา และงานติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสีย จากการผลิตปลาส้ม หลังจากนั้นได้เยี่ยมชมศูนย์บริหารจัดการน้ำจังหวัดพะเยา และโรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์ โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 
 


การติดตามการดำเนินงานปรับปรุง พัฒนา กว๊านพะเยา
เยี่ยมชมศูนย์บริหารจัดการน้ำจังหวัดพะเยา และโรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์ 
โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา
วันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2558

เสวนาการบริหารจัดการน้ำจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ประจำปี 2558

    วันที่ 17 สิงหาคม 2558 ดร. สุเมธ ตันติเวชกุล ประธานกรรมการมูลนิธิอุทกพัฒน์ฯ พร้อมด้วย พลโทภาณุวัชร นาควงษม์ รองเสนาธิการทหารบก ผู้แทนผู้บัญชาการทหารบก เยี่ยมชมการทำงานของศูนย์บริหารจัดการน้ำจังหวัดแพร่ และติดตามการดำเนินงานปรับปรุง พัฒนาโครงสร้างน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำยม จังหวัดแพร่ โดยความร่วมมือระหว่าง กองทัพบก ท้องถิ่น และเครือข่ายภาคประชาชน
     การพัฒนาลุ่มน้ำยม ได้รับความร่วมมือจากกองทัพบก ในการปรับปรุง ฟื้นฟู และพัฒนาแหล่งน้ำ โครงสร้างน้ำ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการระบายน้ำ สำรองน้ำ บรรเทาปัญหาอุทกภัย และภัยแล้งในพื้นที่ลุ่มน้ำยม โดยมีมูลนิธิอุทกพัฒน์ฯ และ สสนก. เป็นที่ปรึกษาในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2556 เป็นต้นมา ปัจจุบันดำเนินงานไปแล้ว รวม 35 โครงการในพื้นที่ 6 จังหวัด ได้แก่ พะเยา แพร่ สุโขทัย พิษณุโลก พิจิตร และนครสวรรค์

ดร. สุเมธ ตันติเวชกุล
ประธานกรรมการมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์วันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2558

เปิดพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติจัดการน้ำชุมชน ตามแนวพระราชดำริ บ้านทับคริสต์

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2558 ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ประธานกรรมการมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูประถัมภ์ เป็นประธานเปิดพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ จัดการน้ำชุมชน ตามแนวพระราชดำริ ณ บ้านทันคริสต์ ต.คลองชะอุ่น อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี และเยี่ยมชมพื้นที่เครื่อข่ายชุมชนบ้านปากขวด อาทิ การเพาะเห็ดในสวนยาง ฝายกัดน้ำ โรงงานหีบน้ำมันปาล์ม การทำปุ๋ยคอก และอ่างเก็บน้ำ อ.พะแสง จ.สุราษฎร์ธานี