วันจันทร์ที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2558

“เทิด ด้วย ทำ : คนรักษ์ กทม.”

   

“เทิด ด้วย ทำ : คนรักษ์ กทม.” เรียนรู้สู่การลงมือทำตามแนวพระราชดำริ
สร้างเครือข่ายเยาวชนและคนเมือง ร่วมฟื้นฟู พัฒนา และรักษาสิ่งแวดล้อม

   เมื่อวันจันทร์ที่ 7 กันยายน 2558 มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับหน่วยงานหลายภาคส่วน จัดงาน “เทิด ด้วย ทำ : คนรักษ์ กทม.” เผยแพร่ความรู้ สร้างจิตสำนึก และผลักดันสู่การลงมือทำ เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยขยายผลการดำเนินงานตามแนวพระราชดำริ ร่วมกันฟื้นฟู พัฒนา และรักษาสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งถ่ายทอดความรู้จากตัวอย่างความสำเร็จเครือข่ายจัดการน้ำตามแนวพระราชดำริ เพื่อสร้างความตระหนักและเป็นแรงบันดาลใจที่จะนำไปสู่การเริ่มต้นลงมือทำของเยาวชนและคนเมือง ณ บริเวณ ชั้น 1 Dazzle Zone ศูนย์การค้า Central World

       การดำเนินงาน “เทิด ด้วย ทำ : คนรักษ์ กทม.” มีระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่เดือนกันยายน 2558  ถึง เดือนสิงหาคม 2559 และจะมีการติดตามผลนำมาปรับปรุงการดำเนินงานในปีต่อไปอย่างต่อเนื่อง โดยเยาวชน จะมีบทบาทสำคัญในการสร้างความตระหนักและร่วมเป็นพลังขับเคลื่อนให้เกิดการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ส่วนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน จะมีส่วนร่วมในการวางแผน ฟื้นฟู พัฒนา และรักษาสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ของตนอย่างต่อเนื่อง เช่น คลองลัดมะยม คลองรังสิต คลองบางกระบือ บ่อฝรั่งเชื่อมต่อคลองเปรมประชากร กำจัดขยะในท่อระบายน้ำบริเวณสีลม ทำความสะอาดพื้นที่สวนลุมพีนี และฟื้นฟูคลอง ตั้งแต่บ้านศาลาดิน จังหวัดนครปฐม จนถึงคลองบางจาก กทม. ร่วมกับกองทัพบก เป็นต้น

วันอังคารที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2558

การประชุมคณะกรรมการเสริมสร้างและสนับสนุนความเข้าใจในการจัดการทรัพยากรน้ำชุมชน ตามแนวพระราชดำริ ครั้งที่ 2/2558

    วันอังคารที่ 1 กันยายน พ.ศ.2558 โดย ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ประธานกรรมการมูลนิธิอุทกพัฒน์ฯ ได้มีการประชุมคณะกรรมการเสริมสร้างและสนับสนุนความเข้าใจในการจัดการทรัพยากรน้ำชุมชน ตามแนวพระราชดำริ ครั้งที่ 2/2558
ณ ห้องประชุม ชั้น 3 มูลนิธิชัยพัฒนา ซอยอรุณอมรินทร์ 36 ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดความสำเร็จของการจัดการทรัพยากรน้ำชุมชน ตามแนวพระราชดำริ แบ่งการดำเนินงานเป็น 5 ด้านได้แก่
1) โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดการทรัพยากรน้ำชุมชน ตามแนวพระราชดำริ
2) โครงการขยายผลการจัดการทรัพยากรน้ำชุมชน ตามแนวพระราชดำริ ระดับเครือข่าย
3) โครงการพี่นำน้องรักษ์น้ำ ตามแนวพระราชดำริ พ.ศ.2558
4) โครงการพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ จัดการน้ำชุมชน ตามแนวพระราชดำริ
5) โครงการจัดทำสื่อสิ่งพิมพ์และวีดีทัศน์


     และในปี พ.ศ.2558 มูลนิธิอุทกพัฒน์ ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน ที่มีจิตอาสา ดำเนินงาน "เทิด ด้วย ทำ : คนรักษ์ กทม."มีวัตถุประสงค์เพื่อพร้อมกันเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ด้วยการทำกิจกรรมเพื่อสังคม รักษาสิ่งแวดล้อมและตระหนักถึงความสำคัญในการจัดการเรื่อง น้ำ ขยะ และมลพิษทางอากาศ ในพื้นที่ กทม. เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิต พร้อมทั้งถ่ายทอดความรู้จากตัวอย่างความสำเร็จ เพื่อขยายผลสู่พื้นที่อื่น โดยมีเยาวชนเป็นสื่อกลาง เพื่อความต่อเนื่องและยั่งยืน