วันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2558

ประชุมสภาเกษตรกรแห่งชาติ

                                                 ประชุมสภาเกษตรกรแห่งชาติ
       เมื่อวันศุกร์ที่ 30 ต.ค. 58 ดร.รอยบุญ รัศมีเทศ กรรมการและรองเลขาธิการ เข้าร่วมบรรยายเรื่อง "การจัดการน้ำชุมชน ตามแนวพระราชดำริ" ในงานประชุมสภาเกษตรกรแห่งชาติ ณ ห้องประชุมพึ่งบุญชั้น 8 สนง.เศรษฐกิจการเกษตร สภาเกษตรกรแห่งชาติ
วันอังคารที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2558

SCG รักษ์น้ำ เพื่ออนาคต

                                                      SCG รักษ์น้ำ เพื่ออนาคต
         วันจันทร์ที่ 19 ต.ค. 58 ดร. สุเมธ ตันติเวชกุล ประธานกรรมการมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ กล่าวปาฐกถาภายในกิจกรรม SCG รักษ์น้ำ เพื่ออนาคต จ.สระบุรี โดย SCG ร่วมกับชุมชน สร้างฝายชะลอน้ำ ช่วยแก้ปัญหาน้ำท่วม และน้ำแล้งอย่างยั่งยืน จัดขึ้น ณ อาคารพัฒนาและฝึกอบรม บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำกัด และบริเวณเขาคร่าว ต.ท่าคล้อ อ.แก่งคอย จ.สระบุรี
         หลักการ "เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา" ในกระแสพระราชดำรัส คือ การสร้างความมีส่วนร่วมระหว่างชุมชนกับหน่วยงานภายนอก เพื่อร่วมกันวิเคราะห์แก้ไขปัญหาที่ชุมชนกำลังประสบอยู่ โดยใช้หลักการทางธรรมชาติ ซึ่งเป็นวิธีที่เรียบง่าย ประหยัด เหมาะสมกับภูมิสังคม ขณะเดียวกันยังทำให้ชุมชนเกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของและร่วมกันพัฒนาท้องถิ่นของตนเองอย่างยั่งยืน อาทิ โครงการรักษ์น้่ำ เพื่ออนาคต ที่เอสซีจี และชุมชนร่วมกันสร้างฝายชะลอน้ำในพื้นที่ป่าต้นน้ำ จังหวัดลำปาง จากนั้นได้ขยายโครงการไปยังพื้นที่อื่นๆ ทั่วประเทศ ซึ่งช่วยแก้ปัญหาน้ำขาด น้ำเกิน ทั้งยังขยายพื้นที่มายังภาคกลางในจังหวัดสระบุรี ซึ่งได้ช่วยแก้ปัญหาน้่ำท่วมที่มักเกิดขึ้นในฤดูฝนเกือบทุกปี ดร. สุเมธ กล่าว
วันอาทิตย์ที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2558

การอบรมและศึกษาดูงาน การจัดการน้ำชุมชน ตามแนวพระราชดำริ ณ ชุมชนบ้านศาลาดิน อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม


การอบรมและศึกษาดูงาน การจัดการน้ำชุมชน ตามแนวพระราชดำริ ณ ชุมชนบ้านศาลาดิน อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม วันที่ 17-18 ตุลาคม 2558 โดยมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
        ในช่วงเช้า ภายในงานมีการสรุปภาพรวมการจัดการน้ำชุมชน ตามแนวพระราชดำริ โดยคุณรอยบุญ รัศมีเทศ และสรุปการบริหารการจัดการน้ำ ชุมชนบ้านศาลาดิน โดยคุณวันชัย สวัสดิ์แดง และการบริหารการจัดการน้ำ ชุมชนตลาดน้ำคลองลัดมะยม โดยคุณชวน ชูจันทร์ ได้มีการสรุปถึง แนวคิดในการฟื้นฟูแหล่งน้ำและลำคลอง กระบวนการบริหารจัดการน้ำและลำคลองผลการเปลี่ยนแปลงภายหลังจากการดำเนินงาน ความยั่งยืนของการจัดการน้ำชุมชน
       ในช่วงบ่ายได้ศึกษาดูงานพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติการจัดการน้ำชุมชนตามแนวพระราชดำริ โดยได้ดูภาพรวมของพิพิธภัณฑ์ฯ เกษตรผสมผสาน ตามลักษณะภูมิสังคม(แปลงนาบัว) การใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างคุ้มค่า(ทฤษฎีใหม่) และการบริหารจัดการน้ำและการมีส่วนร่วม(หมู่บ้านพฤกษา4)
โดยได้มีการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ ตอบคำถาม จากกลุ่มเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ มีการสรุปผลที่ได้รับจากการศึกษาดูงานและแผนการดำเนินงานของโรงเรียนต่างๆ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการดำเนินงานต่อไป

วันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2558

ค่ายพี่นำน้องรักษ์น้ำ ตามแนวพระราชดำริ 2558 (รอบประเมิน)

                             ค่ายพี่นำน้องรักษ์น้ำ ตามแนวพระราชดำริ 2558
             ผ่านไปแล้วสำหรับโครงการพี่นำน้องรักษ์น้ำ ตามแนวพระราชดำริ พ.ศ. 2558 (รอบประเมิน)
ระหว่างวันที่ 12 - 15 ตุลาคม 2558 ณ โรงพลศึกษา 1 ศูนย์กีฬาสถาพร ค่ายบุรฉัตร จังหวัดราชบุรี
              กิจกรรมค่ายรอบประเมิน ได้คัดเลือกผู้แทนเยาวชน ที่ได้ส่งโครงการที่น้อมนำแนวพระราชดำริไปปรับใช้ในการจัดการทรัพยากรน้ำของชุมชน รวม 41 กลุ่ม จากทุกภูมิภาคของประเทศ มาเข้าร่วมกิจกรรมค่ายรอบประเมิน ในวันที่ 12 – 15 ตุลาคม 2558 ณ ค่ายบุรฉัตร อ.เมือง จ.ราชบุรี
               คณะกรรมการตัดสิน จะประเมินผลการดำเนินงานจากพื้นที่ดำเนินโครงการจริงของกลุ่มเยาวชนที่ผ่านเข้าสู่รอบตัดสิน เพื่อตัดสินรางวัลชนะเลิศ และกลุ่มเยาวชนที่ชนะเลิศจะได้รับโล่พระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี นอกจากนี้กลุ่มเยาวชนที่ผ่านเข้าสู่รอบตัดสิน จะได้เข้าร่วมกิจกรรมค่าย เพื่อนำเสนอผลสำเร็จของโครงการ รวมทั้งแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ และร่วมพิธีประกาศผลการตัดสิน ช่วงเดือนเมษายน 2559 ณ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี

วันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2558

มูลนิธิอุทกพัฒน์ฯ ร่วมจัดแสดงบูธนิทรรศการแสดงผลงาน ในงาน"รวมพลังเรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง" Together Learning : Sufficiency Living

               "รวมพลังเรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง" Together Learning : Sufficiency Living
                มูลนิธิอุทกพัฒน์ฯ ร่วมจัดแสดงบูธนิทรรศการแสดงผลงาน ในงาน"รวมพลังเรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง" Together Learning : Sufficiency Living โดย ศูนย์สถานศึกษาพอเพียง มูลนิธิยุวสถิรคุณ ระหว่างวันที่ 9 - 10 ตุลาคม 2558 ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร
               ภายในงานมีการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา และเผยแพร่ผลสำเร็จจากการดำเนินงานของมูลนิธิอุทกพัฒน์ฯ พร้อมทั้งมีการประชาสัมพันธ์โครงการพี่นำน้องรักษ์น้ำ ตามแนวพระราชดำริ พ.ศ.2559 และ โครงการ "เทิด ด้วย ทำ : คนรักษ์ กทม." ในวันที่ 17 และ 18 ตุลาคม 2558 ณ ชุมชนบ้านศาลาดิน ต.มหาสวัสดิ์ อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม นี้ด้วย **รับเฉพาะหน่วยงานการศึกษาในเขตกรุงเทพ และปริมณฑล**. สนใจติดต่อ. 02 6427034 ต่อ 609