วันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

งานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดการทรัพยากรน้ำชุมชน ตามแนวพระราชดำริ ลุ่มน้ำชี ครั้งที่ 2

           งานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดการทรัพยากรน้ำชุมชน ตามแนวพระราชดำริ 
                                                             ลุ่มน้ำชี ครั้งที่ 2
           เมื่อวันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2558 มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดการทรัพยากรน้ำชุมชน ตามแนวพระราชดำริ ลุ่มน้ำชี ครั้งที่ 2 ณ ศูนย์เรียนรู้ชุมชน บ้านคำปลาหลาย อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น เพื่อร่วมกันเสนอแนวทางพัฒนาลุ่มน้ำสาขา พร้อมสรุปแนวทางดำเนินงานพัฒนาลุ่มน้ำสาขาของลุ่มน้ำชี ฉบับประชาชน
วันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

“พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติจัดการน้ำชุมชน ตามแนวพระราชดำริ ชุมชนบ้านผาชัน จังหวัดอุบลราชธานี”

                             “พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติจัดการน้ำชุมชน ตามแนวพระราชดำริ 
                                           ชุมชนบ้านผาชัน จังหวัดอุบลราชธานี”
            เมื่อวันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2558 นายรอยล จิตรดอน กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานในพิธีเปิด “พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติจัดการน้ำชุมชน ตามแนวพระราชดำริ ชุมชนบ้านผาชัน จังหวัดอุบลราชธานี” ณ ศูนย์ประสานงานการท่องเที่ยวบ้านผาชัน ต.สำโรง อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี โดยมีส่วนราชการ จังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนในพื้นที่ร่วมงาน เพื่อเป็นแหล่งถ่ายทอดความรู้จากความสำเร็จของชุมชน ที่ได้น้อมนำแนวพระราชดำริ กรอบคิด กรอบงาน มาพัฒนาการจัดการน้ำชุมชนจนประสบผลสำเร็จ เป็นแบบอย่างให้ชุมชนอื่นมาศึกษาเรียนรู้ อธิบายผ่านแผนที่และภาพความเปลี่ยนแปลง ให้เข้าใจง่าย และสามารถนำไปปรับใช้ได้