วันพุธที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2558

ประชุมคณะกรรมการมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ครั้งที่ 5/2558

                     ประชุมคณะกรรมการมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ครั้งที่ 5/2558
       วันพุธ ที่ 30 ธันวาคม พ.ศ.2558 ประชุมคณะกรรมการมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ครั้งที่ 5/2558 โดย ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ประธานกรรมการมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานที่ประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น 3 มูลนิธิชัยพัฒนา ซอยอรุณอมรินทร์ 36 ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร
วันอังคารที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2558

“พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติจัดการน้ำชุมชน ตามแนวพระราชดำริ เครือข่ายชุมชนรักษ์ป่าลุ่มน้ำลาว"

                              “พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติจัดการน้ำชุมชน ตามแนวพระราชดำริ 
                                                 เครือข่ายชุมชนรักษ์ป่าลุ่มน้ำลาว"
       เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2558 ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ประธานกรรมการมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานในพิธีเปิด “พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติจัดการน้ำชุมชน ตามแนวพระราชดำริ เครือข่ายชุมชนรักษ์ป่าลุ่มน้ำลาว" ณ ศูนย์ประสานงานเครือข่ายชุมชนรักษ์ป่าลุ่มน้ำลาว อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย โดยมีส่วนราชการจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เครือข่ายศูนย์น้ำจังหวัดพะเยา แพร่ และประชาชนเข้าร่วมงาน เพื่อเป็นแหล่งถ่ายทอดความรู้จากความสำเร็จของชุมชน ที่ได้น้อมนำแนวพระราชดำริ กรอบคิด กรอบงาน มาพัฒนาการจัดการน้ำชุมชนจนประสบผลสำเร็จ เป็นแบบอย่างให้ชุมชนอื่นมาศึกษาเรียนรู้ อธิบายผ่านแผนที่และภาพความเปลี่ยนแปลง ให้เข้าใจง่าย และสามารถนำไปปรับใช้ได้