วันอังคารที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2555


พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พระราชทานแต่งตั้งมูลนิธิอุทกพัฒน์

มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

น้ำคือชีวิต
"Water is Life"


มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์


พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พระราชทานแต่งตั้งมูลนิธิอุทกพัฒน์