วันพุธที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2559

มูลนิธิอุทกพัฒน์ฯ และคณะทำงานเสริมสร้างความเข้าใจในการจัดการทรัพยากรน้ำ ตามแนวพระราชดำริ ลงพื้นที่ประเมินผลการดำเนินงานโครงการประกวดพี่นำน้องรักษ์น้ำ ตามแนวพระราชดำริ

วันที่ 2 มี.ค. 59 มูลนิธิอุทกพัฒน์ฯ และคณะทำงานเสริมสร้างความเข้าใจในการจัดการทรัพยากรน้ำ ตามแนวพระราชดำริ ลงพื้นที่ประเมินผลการดำเนินงานโครงการประกวดพี่นำน้องรักษ์น้ำ ตามแนวพระราชดำริ ณ พื้นที่โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา จ.สกลนคร โดยกลุ่มเยาวชนร่วมกันอนุรักษ์และจัดการน้ำเสียในลำห้วยทราย ด้วยการตรวจคุณภาพน้ำและใช้ข้อมูลวางแผนงาน พัฒนากังหันเติมอากาศ ทดลองวิธีธรรมชาติบำบัดธรรมชาติด้วยผักตบชวา รณรงค์ติดตั้งถังดักไขมันในโรงอาหาร เพื่อลดปริมาณน้ำทิ้ง และเศษอาหารลงสู่ลำห้วยทราย