วันพุธที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

ติดตามความก้าวหน้าการฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งน้ำ ที่ดำเนินงานร่วมกับกองทัพบก ในพื้นที่ ต.ป่าพะยอม อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง

วันที่ 27 ก.ค. 58 ดร.รอยล จิตรดอน กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิอุทกพัฒน์ฯ ติดตามความก้าวหน้าการฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งน้ำ ที่ดำเนินงานร่วมกับกองทัพบก ในพื้นที่ ต.ป่าพะยอม อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง


ชุมชนป่าพะยอม เครือข่ายจัดการทรัพยากรน้ำชุมชนตามแนวพระราชดำริ ใช้ข้อมูล ความรู้ และร่วมวางแผนพัฒนาโครงสร้างน้ำ บริหารจัดการจากต้นน้ำสู่ปลายน้ำ สามารถบรรเทาปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งในพื้นที่ อ.ป่าพะยอม ทำให้ชุมชนมีความสุขและภูมิใจที่สามารถจัดการน้ำด้วยตัวเองได้วันอังคารที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

ลงพื้นที่เยี่ยมชมการดำเนินงานบริหารจัดการน้ำตามแนวพระราชดำริ ของกลุ่มเยาวชนสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน โรงเรียนมัธยมสุวิทย์เสรีอนุสรณ์

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2559 ดร.รอยล จิตรดอน กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ต้อนรับพลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมคณะ และพาลงพื้นที่เยี่ยมชมการดำเนินงานบริหารจัดการน้ำตามแนวพระราชดำริ ของกลุ่มเยาวชนสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน โรงเรียนมัธยมสุวิทย์เสรีอนุสรณ์ ซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดพี่นำน้องรักษ์น้ำตามแนวพระราชดำริ พ.ศ. 2558 ของมูลนิธิอุทกพัฒน์ฯ
 

เมื่อปี 2554 กรุงเทพฯ เกิดอุทกภัยครั้งใหญ่ ประชาชนประสบปัญหาทั้งน้ำท่วมและน้ำขังจนเน่าเสีย เป็นจุดเริ่มต้นให้กลุ่มเยาวชนสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Eco Students) โดย โรงเรียนมัธยมสุวิทย์เสรีอนุสรณ์ ร่วมกับชุมชน 4 แห่งในพื้นที่คือ ชุมชนศาลาลอย ชุมชนคลองมะขามเทศ ชุมชนบึงหนองบอน ชุมชนหมู่บ้านเสรี สำนักงานเขตประเวศ และ บริษัทริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกันหาทางแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม ทั้งในโรงเรียน ชุมชน หน่วยงานราชการ และเอกชน

กลุ่มเยาวชนฯ ใช้ชุมชนเป็นห้องเรียน โดยมูลนิธิอุทกพัฒน์ฯ ภายใต้การประกวดพี่นำน้องรักษ์น้ำตามแนวพระราชดำริ ได้เข้าไปสนับสนุนความรู้ในการบริหารจัดการน้ำตามแนวพระราชดำริ เช่น การบำบัดน้ำเสียโดยใช้ธรรมชาติบำบัดธรรมชาติ การทำถังดักไขมันในครัวเรือน และเชื่อมโครงข่ายน้ำ วิเคราะห์และเริ่มดำเนินงานแก้ปัญหาเชิงพื้นที่ จนเกิดผลสำเร็จในโรงเรียน และขยายผลไปสู่ชุมชน จากผลสำเร็จดังกล่าว ทำให้กลุ่มเยาวชนสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน โรงเรียนมัธยมสุวิทย์เสรีอนุสรณ์ ได้รางวัลชนะเลิศการประกวดพี่นำน้องรักษ์น้ำตามแนวพระราชดำริ พ.ศ. 2558 และจะได้รับพระราชทานโล่รางวัลจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

และในปี 2559 นี้ กลุ่มเยาวชนโรงเรียนมัธยมสุวิทย์เสรีอนุสรณ์ จะขยายผลดำเนินงานบริหารจัดการทรัพยากรน้ำชุมชนตามแนวพระราชดำริ ฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่ ไปยังคลองสาธารณะบริเวณหมู่บ้านเสรี คลองมะขามเทศ คลองศาลาลอย รวมทั้งบำบัดน้ำเสียจากครัวเรือน ก่อนไหลลงสู่บึงหนองบอน พื้นที่โครงการแก้มลิงตามแนวพระราชดำริ อีกด้วย
โอกาสนี้ พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมคณะ ได้เยี่ยมชมพื้นที่ตัวอย่างความสำเร็จการบริหารจัดการน้ำตามแนวพระราชดำริ ประกอบด้วย
- คลองอีแว คลองขุดความยาว 500 เมตร เรียนรู้วิทยาศาสตร์นอกห้องเรียน ปรับสภาพดินเปรี้ยวจนสามารถปลูกพืชผสมผสานได้ พื้นที่ทดลองบำบัดน้ำเสียด้วยวิธี "ธรรมชาติบำบัดธรรมชาติ" เช่น ผักตบชวา จอกหูหนู เครื่องเติมอากาศ ก่อนปล่อยลงคลองมะขามเทศ

- คลองศาลาลอย-มัสยิดอ้ามาน่าตุ้ลอิสลาม พื้นที่ขยายผลบำบัดน้ำเสีย ฟื้นฟูคลอง ติดตั้งถังดักไขมันในครัวเรือน และจุลินทรีย์น้ำหยด

- แก้มลิงตามแนวพระราชดำริ บึงหนองบอน ติดตามสถานการณ์น้ำและคุณภาพน้ำในพื้นที่แก้มลิง รวมถึงการบริหารประตูรับน้ำเข้าและระบายน้ำออก