วันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2559

มูลนิธิอุทกพัฒน์ฯ ร่วมมือ กรมอุทยานฯ ขยายผลเครือข่ายจัดการดิน น้ำ ป่า ตามแนวพระราชดำริ

มูลนิธิอุทกพัฒน์ฯ ร่วมมือ กรมอุทยานฯ ขยายผลเครือข่ายจัดการดิน น้ำ ป่า 
ตามแนวพระราชดำริ
วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๙ ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ประธานกรรมการมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และนายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “การพัฒนาและขยายผลเครือข่ายการจัดการทรัพยากร ดิน น้ำ ป่า ตามแนวพระราชดำริ” เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ อาคารสำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มูลนิธิชัยพัฒนา

ดร.สุเมธฯ กล่าวว่า จากภารกิจที่มูลนิธิอุทกพัฒน์ฯ ได้พัฒนาเครือข่ายการจัดการน้ำชุมชนตามแนวพระราชดำริ มาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ จนถึงปัจจุบัน พบตัวอย่างความสำเร็จของการจัดการทรัพยากร ดิน น้ำ ป่า ในระดับชุมชนจำนวนมาก แต่ละชุมชนมีความรู้และประสบการณ์ที่เป็นแบบอย่างความสำเร็จจากการน้อมนำแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เกี่ยวกับการจัดการทรัพยากร ดิน น้ำ ป่า มาประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสมตามสภาพภูมิสังคม มูลนิธิอุทกพัฒน์ฯ จึงร่วมมือกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สนับสนุนและพัฒนาให้ชุมชนมีศักยภาพในการจัดการทรัพยากร ดิน น้ำ ป่า ที่มั่นคงเพิ่มมากขึ้น บนพื้นฐานของการพึ่งตนเอง การลงมือทำอย่างมีส่วนร่วม และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันเป็นเครือข่าย และพร้อมที่จะพัฒนาขยายผลอย่างต่อเนื่อง ในการฟื้นฟู อนุรักษ์ และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ดิน น้ำ ป่า ตามแนวพระราชดำริ

ความร่วมมือในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ และพัฒนาขยายผลการดำเนินงานตามแนวพระราชดำริ ด้านการจัดการทรัพยากร ดิน น้ำ ป่า โดยมีแนวทางดำเนินงานร่วมกันใน ๓ แนวทางคือ ๑.จัดการทรัพยากร ดิน น้ำ ป่า อย่างมีส่วนร่วม เกิดการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ท้องถิ่น เอกชน และภาคประชาชน มีกระบวนการตั้งแต่ สำรวจขอบเขตทรัพยากรดิน น้ำ ป่า จัดทำข้อมูลและแผนที่ โดยแบ่งเป็นพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ป่าฟื้นฟู ป่าเศรษฐกิจ และป่า ๓ อย่าง ประโยชน์ ๔ อย่าง ๒.พัฒนาแนวหรือพื้นที่กันชน ทรัพยากร ดิน น้ำ ป่า เช่น ป่า ๓ อย่าง ประโยชน์ ๔ อย่าง ป่าเปียก ขุดคลองรอบ ฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าต้นน้ำ ด้วยการสร้างฝายชะลอความชุ่มชื้น สร้างฝายกักเก็บและดักตะกอน เพิ่มพื้นที่ป่าต้นน้ำ เพิ่มแนวกันไฟป่าเปียก ปลูกไม้ท้องถิ่นโตเร็ว และสร้างแนวกันชน เพื่อป้องกันปัญหาการรุกป่า ๓.พัฒนาให้เหมาะสมตามภูมิสังคม บนพื้นฐานของการ พึ่งตนเอง ลงมือทำอย่างมีส่วนร่วมเพื่อสร้างตัวอย่างความสำเร็จ เพิ่มพื้นที่วนเกษตร มีกองทุนและเรือนเพาะกล้าพันธุ์ไม้ท้องถิ่น เกิดกลุ่มบริหารจัดการทรัพยากร ดิน น้ำ ป่า มีกฏ กติกา วิธีจัดการ แผนงานที่ชัดเจน และขยายผลสำเร็จ
ด้าน นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช กล่าวว่า ความร่วมมือของทั้งสองหน่วยงาน ในการพัฒนาและขยายผลเครือข่ายการจัดการทรัพยากร ดิน น้ำ ป่า ตามแนวพระราชดำริ เป็นการน้อมนำแนวพระราชดำริ สู่การขยายแนวคิดเชิงปฏิบัติ และลงมือทำอย่างเป็นรูปธรรม ส่งผลให้เกิดตัวอย่างความสำเร็จในการดำเนินงานร่วมกัน สามารถขยายผลไปสู่เครือข่ายชุมชน เกิดการมีส่วนร่วมในการพัฒนาระหว่างชุมชน เครือข่าย หน่วยงานท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานภาคเอกชน เพื่อใช้เป็นตัวอย่างขยายผลสำเร็จให้เกิดเครือข่ายการพัฒนาการจัดการทรัพยากร ดิน น้ำ ป่า ตามแนวพระราชดำริ อย่างยั่งยืนได้ในที่สุด

วันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2559

กิจกรรมพี่นำน้องรักษ์น้ำ ตามแนวพระราชดำริ ประจำปี พ.ศ. 2559

กิจกรรมพี่นำน้องรักษ์น้ำ ตามแนวพระราชดำริ ประจำปี พ.ศ. 2559

กิจกรรมพี่นำน้องรักษ์น้ำ ตามแนวพระราชดำริ ประจำปี พ.ศ. 2559 ระหว่างวันที่ 10 - 13 ตุลาคม พ.ศ.2559 ณ เขื่อภูมิพล จังหวัดตาก "เรียนรู้แนวพระราชดำริ ดิน น้ำ ป่า จากการปฏิบัติจริง และสามารถนำความรู้ไปสู่การประยุกต์ใช้ และพัฒนาขยายผลโครงการน้ำของกลุ่มเยาวชนต่อไป"ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระราชูปถัมภ์