วันจันทร์ที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

รับเงินสนับสนุน จากบริษัท คลับ 21 (ประเทศไทย)


ตัวแทนมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ รับเงินสนับสนุน จากบริษัท คลับ21 (ประเทศไทย)
จำนวนเงิน 73,000 บาท ที่ได้จากกิจกรรมประมูลสินค้าออนไลน์ พร้อมของที่ระลึก

วันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

งานสัมมนาเรียนรู้เชิงปฏิบัติการ


ภาพบรรยากาศในงานสัมมนาเรียนรู้เชิงปฏิบัติการ

ในหัวข้อเรื่อง "เข้าใจน้ำ เข้าถึงน้ำ พัฒนาน้ำ"

ณ เซนทรัลเวิลด์ ไลฟ์ ชั้น 8 เซนทรัลเวลด์ กรุงเทพฯดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ประธานมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ กล่าวเปิดงาน สัมมนาเรียนรู้เชิงปฏิบัติการ
"เข้าใจน้ำ เข้าถึงน้ำ พัฒนาน้ำ"
บรรยากาศภายในงาน

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)  สนับสนุนการดำเนินงานแผนงานเข้าใจ  มูลค่า 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาท)

บริษัทไทยเบฟเวอร์เรจ จำกัด (มหาชน)  สนับสนุนการดำเนินงานแผนงานเข้าใจ 
มูลค่า 1,
000,000 บาท (หนึ่งล้านบาท)

บริษัทเซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)  สนับสนุนสถานที่จัดงาน มูลค่า 1,026,800 บาท
(หนึ่งล้านสองแสนแปดหมื่นหกร้อยบาท)

สิงห์คอร์ปอเรชั่น  สนับสนุนการดำเนินงานแผนงานเข้าใจ มูลค่า 1,500,000บาท
(หนึ่งล้านห้าแสนบาท)


มูลนิธิโคคา-โคลา ประเทศไทย  สนับสนุนการดำเนินงาน แผนงานเข้าใจและพัฒนา 

ในปี 2555-2556 มูลค่า 20,000,000 บาท (ยี่สิบล้านบาท)
ดำเนินรายการโดย คุณกิตติ  สิงหาปัด


 
การแนะนำ เครือข่ายการจัดการทรัพยากรน้ำชุมชน ตามแนวพระราชดำริโดย ดร.รอยล  จิตรดอน
กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

ดำเนินการเสวนาโดย คุณฐปณีย์  เอียดศรีไชย


วันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

นายสุเมธ ตันติเวชกุล ประธาน  นายรอยล จิตรดอน กรรมการและเลขาธิการ และนางรอยบุญ รัศมีเทศ กรรมการและรองเลขาธิการ มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมด้วย หม่อมราชวงศ์ดิศนัดดา ดิศกุล กรรมการและเลขาธิการ มูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ ปลูกต้นไคร้น้ำตามแนวลำน้ำยม ร่วมกับชุมชน ณ บ้านยางแขวนฆ้อง อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร เพื่อช่วยละลอการไหลของน้ำยม