วันอังคารที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2556

ค่ายระดับประเทศและพิธีประกาศผล โครงการพี่นำน้องรักษ์น้ำ ตามแนวพระราชดำริ พ.ศ. 2556

ค่ายระดับประเทศและพิธีประกาศผล โครงการพี่นำน้องรักษ์น้ำ ตามแนวพระราชดำริ พ.ศ. 2556
ระหว่างวันที่ 22-25 ตุลาคม 2556 ณ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร  อ.ชะอำ จ.เพชรบุรีมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับมูลนิธิโคคา-โคลา ประเทศไทย จัดโครงการพี่นำน้องรักษ์น้ำ ตามแนวพระราชดำริ พ.ศ.2556 เพื่อคัดเลือกกลุ่มเยาวชนที่มีการดำเนินกิจกรรมด้านการจัดการทรัพยากรน้ำ ตามแนวพระราชดำริ รับรางวัลถ้วยพระราชทานของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมี ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ประธานกรรมการมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานในพิธีประกาศผล

 รางวัลชนะเลิศ โรงเรียนตรังคริสเตียน จ.ตรัง
 รางวัลรองชนะเลิศ 1 โรงเรียนสตรีพัทลุง จ.พัทลุง   รางวัลรองชนะเลิศ 2 โรงเรียนสายธรรมจันทร์ จ.ราชบุรี


กิจกรรมภายในงาน

ร่วมทำกิจกรรมภายในโครงการสวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และรับฟังบรรยายการดำเนินงาน


ศึกษาดูงาน ณ โครงการวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ