วันเสาร์ที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

พัฒนาแหล่งน้ำลุ่มน้ำปราจีนบุรี เตรียมพร้อมรับมือภัยแล้งและน้ำหลาก

มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และกองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทย ร่วมพัฒนาแหล่งน้ำลุ่มน้ำปราจีนบุรี เตรียมพร้อมรับมือภัยแล้งและน้ำหลาก


เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2558 มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมมือกับกองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทย ภายใต้มูลนิธิฮอนด้าประเทศไทย สนับสนุนการดำเนินงานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ ตามแนวพระราชดำริ ในพื้นที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี เพื่อเตรียมความพร้อมและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำหลาก ให้แก่ประชาชนในพื้นที่เพื่อประโยชน์ทางการเกษตรและการอุปโภคบริโภค โดยจัดกิจกรรมนำร่องในครั้งแรกร่วมกับชุมชนตำบลนาแขม สร้างฝายหิน ปลูกหญ้าแฝก และพันธุ์ไม้ท้องถิ่น ณ อ่างเก็บน้ำหนองแสง ตำบล นาแขม อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
 
วันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

กิจกรรมค่ายและพิธีประกาศผลการประกวดโครงการพี่นำน้องรักษ์น้ำ ตามแนวพระราชดำริ พ.ศ. 2557

 


วันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม 2558 นายรอยล จิตรดอน กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานในพิธีประกาศผลการประกวด “พี่นำน้องรักษ์น้ำ ตามแนวพระราชดำริ พ.ศ.2557”
ณ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี ซึ่งมีคณะครู เยาวชน และผู้แทนจากหน่วยงานทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน เข้าร่วม
 

 

 
 

การดำเนินงานโครงการพี่นำน้องรักษ์น้ำ ตามแนวพระราชดำริ พ.ศ. 2557 เป็นการดำเนินงานต่อเนื่อง มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 ซึ่งเมื่อ ปี พ.ศ. 2555 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ จัดตั้งมูลนิธิอุทกพัฒน์ขึ้นพร้อมกับพระราชทานพระมหากรุณาให้มูลนิธิฯ อยู่ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นองค์ประธานกิตติมศักดิ์ มูลนิธิฯ ได้น้อมนำแนวพระราชดำริ และหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นแนวทางดำเนินงานของมูลนิธิฯ โดยเฉพาะในการบริหารจัดการทรัพยากร ดิน น้ำ ป่า และโครงการพี่นำน้องรักษ์น้ำ ตามแนวพระราชดำริ ได้โอนย้ายภารกิจมาดำเนินงานภายใต้มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556
เป็นต้นมา โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เยาวชนตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรน้ำ และน้อมนำแนวพระราชดำริไปปรับใช้ในการจัดการทรัพยากรน้ำของโรงเรียนและ/หรือชุมชน
 

 
 

จากการดำเนินงานที่ผ่านมา การประกวดพี่นำน้องรักษ์น้ำ ตามแนวพระราชดำริ ได้จัดกิจกรรมค่าย
รอบประเมิน เมื่อเดือนตุลาคม 2557 โดยมีกลุ่มเยาวชนผ่านการประเมินเข้าสู่รอบตัดสิน จำนวน 10 กลุ่ม จากทั้งหมด 30 กลุ่ม โดยคณะทำงานและกรรมการตัดสิน ได้เดินทางติดตามผลการดำเนินงานของกลุ่มเยาวชนทั้ง 10 กลุ่ม และได้มาเข้าร่วมกิจกรรมค่ายและพิธีประกาศผล ระหว่างวันที่ 5 – 8 พฤษภาคม 2558 ณ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี เพื่อนำเสนอผลสำเร็จของโครงการ รวมทั้งแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ ร่วมกับรุ่นพี่ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ และรองชนะเลิศ ของปี 2554 และ ปี 2556 รวม 4 กลุ่ม ได้แก่ โรงเรียนป่าพะยอมพิทยา จ.พัทลุง / โรงเรียนสารภีพิทยาคม จ.เชียงใหม่ / โรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา จ.ตรัง และ โรงเรียนสายธรรมจันทร์ จ.ราชบุรี โดยกลุ่มเยาวชนรุ่นพี่ และรุ่นน้อง จะได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างกัน พร้อมกับ ศึกษาดูงานที่โครงการสวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.เพชรบุรี
 การจัดกิจกรรมค่ายในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือและสนับสนุนเป็นอย่างดีจากหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กรมชลประทาน กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) มูลนิธิโคคา-โคลา ประเทศไทย บริษัทบุญรอดเทรดดิ้ง จำกัด ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) โดยผลการตัดสิน ประกอบด้วย
รางวัลชมเชย ได้รับเช็คเงินรางวัลมูลค่า 5,000 บาท และเกียรติบัตรแสดงความยินดี จำนวน 6 รางวัล ได้แก่
 

 

 

1) โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 2 (สมาน สุเมโธ) อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
2) โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
3) มหาวิทยาลัยสยาม เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
4) โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย อำเภอแกลง จังหวัดระยอง
5) โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี
6) โรงเรียนปะทิววิทยา อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับโล่รางวัลจากมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ / เช็คเงินรางวัลมูลค่า 10,000 บาท และเกียรติบัตรแสดงความยินดี ได้แก่


1.กลุ่มเยาวชนรักษ์ม่วงชุม อ.เชียงของ จ.เชียงราย ดำเนินงานฟื้นฟูพันธุ์ไม้ท้องถิ่นเพื่อปลูกในพื้นที่ป่าต้นน้ำและลำห้วยม่วงชุม เสริมการทำงานของคณะกรรมการน้ำชุมชน ดำเนินงานมาเป็นปีที่สาม จนเกิดความร่วมมือระหว่างเด็กและผู้ใหญ่ ประยุกต์ใช้แผนที่และเทคโนโลยีการจัดการน้ำ เชื่อมต่องานจากรุ่นสู่รุ่น

2.โรงเรียนเมืองกระบี่ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ ดำเนินงานเยาวชนคนรักษ์คลองกระบี่ใหญ่ แบ่งเป็นพื้นที่ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ โดยสร้างฝายชะลอความชุ่มชื้นในพื้นที่อุทยานเขาพนมเบญจา และตรวจวัดคุณภาพน้ำ ขยายเครือข่ายไปยังรุ่นน้องและโรงเรียนใกล้เคียง เพื่อรณรงค์และสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์คลองกระบี่ใหญ่


รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับโล่รางวัลจากมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ / เช็คเงินรางวัลมูลค่า 30,000 บาท และเกียรติบัตรแสดงความยินดี ได้แก่ โรงเรียนป่าพะยอมพิทยา อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง ดำเนินงานรักษ์น้ำคลองป่าพะยอม โดยขยายพื้นที่การอนุรักษ์ฟื้นฟูไปยังต้นน้ำ ด้วยการสร้างฝายชะลอความชุ่มชื้น ใช้พืชธรรมชาติบำบัดน้ำเสีย ขยายเครือข่ายการทำงานร่วมกับชุมชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรางวัลชนะเลิศ ได้รับเช็คเงินรางวัลมูลค่า 50,000 บาท และเกียรติบัตรแสดงความยินดี ได้แก่ มหาวิทยาลัยนอร์ทเชียงใหม่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่ ดำเนินงานร่วมกับชุมชนจัดการทรัพยากรน้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อการพัฒนา เพื่อแก้ปัญหาการบุกรุกป่าต้นน้ำ และเสริมระบบแหล่งน้ำ พัฒนาคุณภาพน้ำ และประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิศวกรรมสร้างเครื่องตะบันน้ำ เพื่อให้สามารถใช้น้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ