วันพุธที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

ติดตามความก้าวหน้าการฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งน้ำ ที่ดำเนินงานร่วมกับกองทัพบก ในพื้นที่ ต.ป่าพะยอม อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง

วันที่ 27 ก.ค. 58 ดร.รอยล จิตรดอน กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิอุทกพัฒน์ฯ ติดตามความก้าวหน้าการฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งน้ำ ที่ดำเนินงานร่วมกับกองทัพบก ในพื้นที่ ต.ป่าพะยอม อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง


ชุมชนป่าพะยอม เครือข่ายจัดการทรัพยากรน้ำชุมชนตามแนวพระราชดำริ ใช้ข้อมูล ความรู้ และร่วมวางแผนพัฒนาโครงสร้างน้ำ บริหารจัดการจากต้นน้ำสู่ปลายน้ำ สามารถบรรเทาปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งในพื้นที่ อ.ป่าพะยอม ทำให้ชุมชนมีความสุขและภูมิใจที่สามารถจัดการน้ำด้วยตัวเองได้ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น